BEHANDLING 

Fysioterapi 

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.  

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

  

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedrifts-helsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement. «Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig,  

lønnet turnustjeneste. (kilde: NFF) 

  

Ønsker du å vite mer om allmenn fysioterapi kan du lese mer her: 

https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450