Botox og antistoff mot CGRP 

Botox eller Botulinum toxin type A har fått økt fokus siste årene vedrørende migrene. Botox er en nervegift som blokkerer perifer acetylkolinfrigjøring ved presynaptiske kolinerge nerveterminaler. Botox spalter da SNAP-25, som er et protein som er nødvendig for å få vellykket overføring og frigjøring av acetylkolin. Dette fører til delvis blokkering av nerveimpulsene til musklene som injiseres. Presynaptiske nerveterminaler skiller vanligvis ut acetylkolin som fester seg på reseptorer på den postsynaptiske nerveterminalen og viderefører impulser til muskulaturen som da trekker seg sammen. Det er denne funksjonen som blir delvis blokkert. 

 

Når det kommer til migrene og behandling med botox, må pasienten oppfylle kriteriene til kronisk migrene. Det vil si hodepine mer enn 15 dager per måned hvor av minst 8 av hodepinedagene er migrene. Det må samtidig være godt dokumentert at profylaktiske migrenemedisiner har gitt utilfredsstillende resultat og/eller uønskede bivirkninger. Det må ha vært forsøkt minst 3 forskjellige forebyggende migrenemedisiner. Pasienter hvor det mulig kan foreligge medikamentindusert hodepine bør ha forsøkt avvenning i alle fall en gang uten effekt. Før botox behandling er det viktig å føre hodepinedagbok minst en måned slik at man kan sammenligne hyppigheten av hodepinen før og etter injeksjonsbehandlingen. 

 

Behandlingen må søkes om og igangsettes av nevrolog (lege med spesialisering i nevrologi). 

 

Dokumentasjonsmessig annses botox injeksjoner å gi bedre effekt enn placebo ved behandling av kronisk migrene. Det foreligger ingen effekt for botox ved behandling av episodisk migrene. 

 

Antistoff mot CGRP: 

Aimovig er en ny type medisin mot migrene hvor monoklonale antistoffer mot Calsitonin Gen Relaterte Peptider (CGRP) hemmer CGRP sin evne til å binde seg til CGRP-reseptorene og dermed stopper utviklingen av migrenen. Denne type medikament har vist effekt og er derfor godkjent for både episodisk og kronisk migrene. Godkjenningen forutsetter de samme kravene som for botox. Det er her også nevrolog som må søke og igangsette behandlingen. 

Erenumab, fremanezumab og galkanezumab er navnene på andre medikamenter i denne klassen. 

 

Ved henvisning til nevrolog vedrørende spørsmål om botox eller antistoffer mot CRGP, må det komme godt frem i henvisningen hvilke medikamenter som har vært prøvd, effekten av disse og samtidig bør det foreligge en MR caput (hodet) for å ha utelukket mulig alvorlige årsaker til hodepinen. 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/migrene 

Referanse: https://www.felleskatalogen.no/medisin/botox-allergan-547057